องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง
รักษาราชการผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร