องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าใหญ่ ได้แยกจากตำบลถ้ำวัวแดง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2526 เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบล ท่าใหญ่ เนื่องจากใช้ชื่อตามท่าข้ามแม่น้ำชี ปัจจุบันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีระหว่างตำบลคูเมืองเชื่อมกับตำบลท่าใหญ่ ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีสะพานใช้ข้ามจากฝั่งไปสู่ฝั่งโดยใช้เรือและแพไม้เมื่อหน้าฝน หรือเดินลุยน้ำข้ามฟากเมื่อหน้าแล้ง ระหว่างราษฎรตำบลคูเมืองและราษฎรตำบลถ้ำวัวแดงและพัฒนาเป็นกระเช้าข้ามฟากและเป็นสะพานในยุคปัจจุบัน เมื่อตำบลถ้ำวัวแดงได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกตำบลออกมาโดยใช้ชื่อตำบลว่า “ตำบลท่าใหญ่” ตามลักษณะของท่าข้ามและเป็นที่ระลึกถึงการต่อสู้กับความยากลำบากในการข้ามแม่น้ำชี เพื่อเป็นข้อคิดและเป็นอนุสรณ์ของคนรุ่นหลังต่อไป