องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

 
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขต
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศเตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอหนองบัวแดง ตาม ถนนทางหลวงหมายเลข 2359 ห่างจากอำเภอหนองบัวแดง ประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 116 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 72,500 ไร่
  ทิศเหนือ ติดต่อตำบล วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
  ทิศใต้ จด เขาพังเหย
  ทิศตะวันออก จด ลำน้ำชีและตำบลคูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก จด ตำบลถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 
เขตการปกครอง
            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ผู้ปกครอง
ตำแหน่ง
 
1
บ้านหนองเป็ด
นางบุญเยี่ยม พลพวก
ผู้ใหญ่บ้าน
 
2
บ้านห้วยข่าเฒ่า
นายบุญเลิศ กัณโยธา ผู้ใหญ่บ้าน
 
3
บ้านโนนสะอาด
นายอำนวย มาตรสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน
 
4
บ้านโนนศรีสง่า
นายประเทิม อินแถลง ผู้ใหญ่บ้าน
 
5
บ้านโนนศรีทอง
นายคำพันธ์ สิงห์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน
 
6
บ้านโนนมะค่า
นายสมบัติ เรียนพิศ ผู้ใหญ่บ้าน
 
7
บ้านภูนกเขียน
นายสงวน อุปราช กำนัน
 
8
บ้านโนนศิลา
นายสนั่น ห่อยไธสง ผู้ใหญ่บ้าน
 
9
บ้านห้วยเชือก
นายพัฒนา กองเกิด ผู้ใหญ่บ้าน
 
10
บ้านโนนสำราญ
นางสิริกร จันสมุทร ผู้ใหญ่บ้าน
 
11
บ้านห้วยโกเตี้ย
นายสุริยา ระคำภา ผู้ใหญ่บ้าน
 
ประชากร
            ประชากรทั้งสิ้น 8,868 คน จำนวนครัวเรือน 2,235 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 4,477 คน หญิง 4,391 คน มีความหนาแน่น 52.70 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2552) จากทะเบียนราษฎร์อำเภอหนองบัวแดง