องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน ขั้นตอนการดำเนินการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 8 ม.ค. 2564 ]197
2 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ม.ค. 2562 ]226
3 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 25 ส.ค. 2558 ]424
4 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 25 ส.ค. 2558 ]456
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 ส.ค. 2558 ]429
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ส.ค. 2558 ]440
7 สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 25 ส.ค. 2558 ]425
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ส.ค. 2558 ]544
9 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 25 ส.ค. 2558 ]378
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 25 ส.ค. 2558 ]400
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ส.ค. 2558 ]396
12 การให้บริการข้อมูลด้านสาธารณสุข [ 25 ส.ค. 2558 ]403
13 การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 25 ส.ค. 2558 ]386
14 การรับชำระภาษีป้าย [ 25 ส.ค. 2558 ]397
15 การให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี [ 25 ส.ค. 2558 ]457
16 การให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี [ 25 ส.ค. 2558 ]500
17 การให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย [ 25 ส.ค. 2558 ]496
18 การให้บริการข้อมูลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 ส.ค. 2558 ]486
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 ส.ค. 2558 ]516
20 ให้บริการรับส่งผู้ป่วยเรื้อรัง [ 25 ส.ค. 2558 ]487
 
หน้า 1|2