องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน ขั้นตอนการดำเนินการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 8 ม.ค. 2564 ]116
2 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ม.ค. 2562 ]145
3 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 25 ส.ค. 2558 ]368
4 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 25 ส.ค. 2558 ]382
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 ส.ค. 2558 ]374
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ส.ค. 2558 ]362
7 สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 25 ส.ค. 2558 ]369
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ส.ค. 2558 ]464
9 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 25 ส.ค. 2558 ]301
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 25 ส.ค. 2558 ]329
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ส.ค. 2558 ]343
12 การให้บริการข้อมูลด้านสาธารณสุข [ 25 ส.ค. 2558 ]331
13 การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 25 ส.ค. 2558 ]336
14 การรับชำระภาษีป้าย [ 25 ส.ค. 2558 ]327
15 การให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี [ 25 ส.ค. 2558 ]383
16 การให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี [ 25 ส.ค. 2558 ]426
17 การให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย [ 25 ส.ค. 2558 ]423
18 การให้บริการข้อมูลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 ส.ค. 2558 ]415
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 ส.ค. 2558 ]435
20 ให้บริการรับส่งผู้ป่วยเรื้อรัง [ 25 ส.ค. 2558 ]436
 
หน้า 1|2