องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 24 ม.ค. 2565 ]62
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ม.ค. 2565 ]48
3 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 ม.ค. 2565 ]47
4 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 10 ม.ค. 2565 ]51
5 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 4 ม.ค. 2565 ]66
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 3 ม.ค. 2565 ]61
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ม.ค. 2565 ]62
8 เรื่อง ผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]50
9 ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]59
10 การยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.ย. 2564 ]72
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 ก.ค. 2564 ]58
12 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ "พอเพียง สุจริต โปร่งใส" [ 5 ก.ค. 2564 ]60
13 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2564 ]64
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2564 ]56
15 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ [ 3 พ.ค. 2564 ]61