องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 14 มี.ค. 2566 ]3
2 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 30 ม.ค. 2566 ]6
3 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2566 ]3
4 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 24 ม.ค. 2565 ]76
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ม.ค. 2565 ]62
6 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 ม.ค. 2565 ]60
7 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 10 ม.ค. 2565 ]64
8 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 4 ม.ค. 2565 ]79
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 3 ม.ค. 2565 ]74
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ม.ค. 2565 ]74
11 เรื่อง ผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]62
12 ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]70
13 การยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.ย. 2564 ]86
14 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 ก.ค. 2564 ]71
15 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ "พอเพียง สุจริต โปร่งใส" [ 5 ก.ค. 2564 ]73
16 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2564 ]78
17 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2564 ]68
18 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ [ 3 พ.ค. 2564 ]75