องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองศรี ขันนอก ถึง นานายเตียง ชัยนา บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 [ 15 พ.ค. 2566 ]27
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกอง ศรนรา ถึง บ้านนายกองงัน ยศรุ่งเรือง บ้านโนนสำราฯ หมู่ที่ 10 [ 10 พ.ค. 2566 ]32
3 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายเฉลียว ชัยนา ถึง บ้านนายหลั่ง ตะวงษ์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 [ 10 พ.ค. 2566 ]26
4 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายแก้ว ดาหนองเป็ด ถึง บ้านนายเจริญ ก้อนทอง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 [ 10 พ.ค. 2566 ]29
5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 [ 3 พ.ค. 2566 ]32
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 3 พ.ค. 2566 ]29
7 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากที นายโฮม พันธ์หนองเป็ด ถึงที่ นายวีระ กองเลิศ บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 [ 24 มี.ค. 2566 ]35
8 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากนานายทองอินทร์ มหามแห ถึง นานายยสำเนียง วิลัยศิลป์ บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 [ 22 มี.ค. 2566 ]25
9 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนางละเม็ด แก้วพิมพ์ ถึง สี่แยกกลางบ้าน บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 [ 22 มี.ค. 2566 ]33
10 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้าน นายสังเวียน กองเกิด ถึง บ้านนายสำรี เอี่ยมเวียง บ้านโนนศิลา หมู่ที 8 [ 17 มี.ค. 2566 ]31
11 โครงการเสริมผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีตจากบ้าน นายสมใจ พลยางนอก ถึง บ้านนายขูรู พลยางนอก บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 [ 24 ก.พ. 2566 ]30
12 โครงการก่อสร้างผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีตจากบ้านนายอุดร ชัยนา ถึง บ้านนายเรืองเดช ตาปราบ บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 [ 23 ก.พ. 2566 ]30
13 โครงการเสริมผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายสุพจน์ แก้วพรม ถึง บ้านนายทองศรี ขันนอก บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 [ 22 ก.พ. 2566 ]30
14 ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๓-๐๐๕ สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร [ 2 พ.ย. 2565 ]46
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนมะค่า ถึง ที่นายณรงค์ ทวีศักดิ์ บ้านโนนมาะค่า หมู่ที่ 6 [ 23 ก.ย. 2565 ]25
16 โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากนานางจอมศรี แสนเมือง ถึง นานายบุญเทา ไตรพงษ์ หมู่ที่ 11 [ 6 ก.ย. 2565 ]36
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกอง ศรนรา ถึง ที่นางบุญไหล เนียมชัยภูมิ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 [ 30 ส.ค. 2565 ]25
18 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากประตูโขงวัดบ้านโนนศรีทอง ถึง บ้านนางละเม็ด แก้วพิมพ์ บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 [ 29 ส.ค. 2565 ]30
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนหลวงหมายเลข 2359 ถึง บ้านนายทองอาน นาแก้ว บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ค. 2565 ]108
20 โครงการก่อสร้างเสริมผิวพื้นรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ [ 19 ก.ค. 2565 ]81
 
หน้า 1|2|3